Menu

 
 
Obsługa finansowo-księgowa
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji (księgowości) wspólnoty mieszkaniowej w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
 • pełny zakres usług ewidencyjnych prowadzony przy zastosowaniu podstawowych zasad księgowości zapisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
 • zakładanie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie bankowych dokumentów przelewu zobowiązań,
 • dokonywanie operacji finansowych wspólnoty poprzez rachunek bankowy,
 • naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek,
 • imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej wszystkich deklaracji podatkowych w układzie miesięcznym i rocznym,
 • sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek (na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz kosztów dostawy mediów),
 • sporządzanie miesięcznych/kwartalnych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej obejmującego:
  - sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
  - zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
  - zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
  - zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
  - zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
  - kartoteki właścicieli,
 • prowadzenie windykacji należności z tytułu pożytków i innych przychodów na rzecz wspólnoty, w postępowaniu przedsądowym.
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »

 

 Karta praw klienta
ZPORR
UE 
 
Slooz | projektowanie grafiki |